Grupp


Grupputveckling kan ske inom en arbetsgrupp, projektgrupp, team eller ledningsgrupp.

Tillsammans gör vi en analys för att se på nuläget. I denna analys tittar vi bakåt på historien, men framför allt var ni vill vara i framtiden. Varför finns gruppen till och vad är dess uppgift? Hur ser omgivningen på gruppen? Vilka andra gränsytor finns kopplat till gruppen och hur samverkar gruppen med dessa? Finns det andra grupper som gruppen bör samarbeta med? Hur ser gruppens drivkrafter, förmågor, egenskaper och kompetenser ut? Finns lust och engagemang i gruppen och har man tillit till varandra?

Vi erbjuder dig stöd i grupputveckling där vi tillsammans med dig och gruppen skapar bättre förutsättningar för arbetsglädje och måluppfyllelse.